ข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ - ปริมณฑล ปี 2555

ข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ - ปริมณฑล ปี 2555

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และ 5 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม) ในปี 2555 พบว่ามีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยประมาณ 156,300 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีก่อน ซึ่งมีทั้งสิ้นประมาณ 151,400 หน่วย

จากปริมาณการโอนกรรมสิทธิ์เฉพาะที่อยู่อาศัย จำนวน 156,300 หน่วยนี้ แบ่งเป็นห้องชุดมากที่สุด จำนวนประมาณ 66,700 หน่วย (สัดส่วนร้อยละ 43) ทาวน์เฮ้าส์จำนวน 46,000 หน่วย (สัดส่วนร้อยละ 29) บ้านเดี่ยวจำนวน 26,700 หน่วย (สัดส่วนร้อยละ 17) อาคารพาณิชย์จำนวน 12,800 หน่วย (สัดส่วนร้อยละ 8) และบ้านแฝดจำนวน 4,100 หน่วย (สัดส่วนร้อยละ 3)

มูลค่าการโอนที่อยู่อาศัยทั้งสิ้น 357,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากปีก่อน ซึ่งมีมูลค่าการโอนประมาณ 320,000 ล้านบาท แยกประเภท เป็นห้องชุดมากที่สุด คิดเป็นมูลค่า 135,700 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 38) บ้านเดี่ยวมูลค่า 105,800 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 30) ทาวน์เฮ้าส์มูลค่า 73,800 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 21) อาคารพาณิชย์มูลค่า 32,400 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 9) และบ้านแฝดมูลค่า 9,400 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 3)

พื้นที่ซึ่งมีจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยแนวราบใหม่มากที่สุดในปี 2555 ได้แก่ อำเภอเมือง สมุทรปราการ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี อำเภอเมืองสมุทรสาคร และอำเภอเมืองปทุมธานี สำหรับพื้นที่ซึ่งมีจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยแนวราบมือสองมากที่สุด ได้แก่ เขตบางกะปิ อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี เขตบางขุนเทียน และอำเภอลำลูกกา ปทุมธานี ตามลำดับ

พื้นที่ซึ่งมีจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดใหม่มากที่สุดในปี 2555 ได้แก่ เขตบางกะปิ เขตพระโขนง อำเภอเมืองนนทบุรี เขตบางซื่อ และอำเภอปากเกร็ด นนทบุรี สำหรับพื้นที่ซึ่งมีจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดมือสองมากที่สุด ได้แก่ เขตบางกะปิ เขตพระโขนง อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี เขตบางซื่อ และอำเภอเมืองนนทบุรี ตามลำดับ โดยพื้นที่เฉลี่ยต่อหน่วยของห้องชุดซึ่งมีการโอนกรรมสิทธิ์ในกรุงเทพฯ เท่ากับ 29.9 ตารางเมตร และปริมณฑล เท่ากับ 31.1 ตารางเมตร

จำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยที่มีการโอนกรรมสิทธิ์  ปี 2555                  มูลค่าที่อยู่อาศัยที่มีการโอนกรรมสิทธิ์  ปี 2555
                      (รวม 156,300 หน่วย)              (รวม 357,000 ล้านบาท)
              

ข้อความจำกัดความรับผิดชอบ
ข้อมูลสถิติ ข้อเขียนใด ๆ ที่ปรากฏในรายงานผลการสำรวจฉบับนี้ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้หรือจากการประมวลผลที่เชื่อถือได้    ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้ตรวจสอบจนมั่นใจในระดับหนึ่งแล้ว  แต่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องหรือความเป็นจริง และไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ๆ จากการใช้ข้อมูล ผู้นำข้อมูลไปใช้พึงใช้วิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม

ที่มา : กระทรวงการคลัง
ผู้นำเสนอ : กลุ่มสารนิเทศการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ - ปริมณฑล ปี 2555  ข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ - ปริมณฑล ปี 2555 Reviewed by Sopheap Chhin on 9:21:00 PM Rating: 5

No comments:

udoo-24. Powered by Blogger.