ก.น.จ. เห็นชอบหลักการแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) ของ 76 จังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด

ก.น.จ. เห็นชอบหลักการแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) ของ 76 จังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุม ก.น.จ. ครั้งที่ 2/2556 เห็นชอบในหลักการของแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) จำนวน 76 จังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด เตรียมนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบแผนฯ

นนี้ (20 ก.พ.56) เวลา 15.40 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ครั้งที่ 2/2556 โดยมีนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม สรุปสาระสำคัญดังนี้


ในวาระเพื่อพิจารณา ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการของแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) จำนวน 76 จังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด และให้นำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

โดยแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) จำนวน 76 จังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด มีประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) ในแต่ละกลุ่มจังหวัด อาทิ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) ที่เน้นเฉพาะเรื่องสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและสร้างรายได้ ทั้งยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว ด้านการค้า การลงทุน การค้าชายแดน ด้านอุตสาหกรรม ด้านคมนาคม และด้านอื่น ๆ ที่มุ่งรักษาฐานรายได้เดิมในส่วนของยุทธศาสตร์ Lanna culture and creative tourism ที่มีตัวชี้วัดและเป้าหมายของการพัฒนาใน 4 ปีข้างหน้าอยู่ที่นักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ขยายตัวร้อยละ 20 ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 รายได้จากการท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่องขยายตัวร้อยละ 20 ขณะที่ในส่วนยุทธศาสตร์ Northern Food Valley มีเป้าหมาย 4 ปีข้างหน้าที่มูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 และสร้างฐานรายได้ใหม่ของยุทธศาสตร์ Northern Landport เป็นต้น

สำหรับเรื่องการพิจารณา กลั่นกรองและให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ประชุมให้มีการปรับแผนฯ และคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2557 แล้วนำกลับมาให้ที่ประชุม ก.น.จ. พิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไปที่จะมีการประชุมภายในวันที่ 15 มีนาคม นี้-----------------------------------กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก

วิมลมาส รัตนมณี รายงาน

ฐานันดร์ นาคยุติ ถ่ายภาพ
ก.น.จ. เห็นชอบหลักการแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) ของ 76 จังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด  ก.น.จ. เห็นชอบหลักการแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) ของ 76 จังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด Reviewed by Sopheap Chhin on 4:55:00 AM Rating: 5

No comments:

udoo-24. Powered by Blogger.