กระทรวง “ตาชั่ง” มอบเงินช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญา กว่า ๑.๘ ล้านบาท


กระทรวง “ตาชั่ง” มอบเงินช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญา กว่า ๑.๘ ล้านบาท

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและทายาทในคดีอาญา จำนวน ๒๐ ราย  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๘๗,๐๐๐ บาท

                   เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายปรีชา ธนานันท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและทายาทในคดีอาญาโดยมี นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม และพันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุมรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

                    นายปรีชา ธนานันท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ตกเป็นผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา แต่เนื่องจากที่ผ่านมามีผู้เสียหายมายื่นคำร้องขอความช่วยเหลือจำนวนน้อย กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจึงพยายามจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกขยายฐานของกลุ่มเป้าหมาย ในการแจ้งสิทธิประโยชน์ให้กับผู้เสียหายให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในสังคมได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

                     อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม มีภารกิจในด้านการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ตกเป็นผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าว เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับการเยียวยาทางการเงินอย่างสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม โดยเฉพาะคดีสะเทือนขวัญในสังคมและที่อยู่ในความสนใจของสื่อมวลชนให้ได้รับความช่วยเหลือในเบื้องตนจากรัฐ ตามสิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญา โดยมีผู้เสียหายเข้ารับความช่วยเหลือจำนวน ๒๐ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๘๗,๐๐๐ (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

กระทรวง “ตาชั่ง” มอบเงินช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญา กว่า ๑.๘ ล้านบาท  กระทรวง “ตาชั่ง” มอบเงินช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญา กว่า ๑.๘ ล้านบาท Reviewed by Sopheap Chhin on 5:37:00 AM Rating: 5

No comments:

udoo-24. Powered by Blogger.