ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดและสภาเกษตรกรแห่งชาติ”

ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดและสภาเกษตรกรแห่งชาติ”

ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดและสภาเกษตรกรแห่งชาติ” หวังเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานของแต่ละจังหวัด   ผนึกความเข้มแข็งให้สภาเกษตรกรแห่งชาติทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดและสภาเกษตรกรแห่งชาติ”ณ โรงแรมเดอะริช จ.นนทบุรี ว่า ตามที่พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นมา และตามบทเฉพาะกาลมาตราที่ 45 ของ พ.ร.บ.ดังกล่าว กำหนดให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่เลขาธิการและหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และให้เกษตรกรและสหกรณ์จังหวัด ทำหน้าที่หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินการโดยจัดให้มีการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร และเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล ผู้แทนเกษตรกรระดับอำเภอ จนกระทั่งมีการเลือกประธานสภาเกษตรกรจังหวัด เป็นสมาชิกเกษตรกรจังหวัดชุดแรก ตามมาตรา 5 (1) หรือ สมาชิกสภาเกษตรกรโดยตำแหน่ง, ตามมาตรา 5 (2) สมาชิกตัวแทนองค์กรเกษตรกร และมาตรา 5 (3)  สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งมีการจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้แทนเกษตรกร และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรฯ   บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ


นายชวลิต กล่าวต่อไปว่า ภายหลังที่ได้มีการดำเนินการจัดตั้งสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัดเรียบร้อยแล้ว  โดยถือว่าสภาเกษตรกรแห่งชาติมีสถานะสมบูรณ์ตามกฎหมายสามารถดำเนินการประชุมเพื่อมีมติในการจัดการภารกิจต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ที่พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติบัญญัติไว้ได้  จนกระทั่งสภาเกษตรกรแห่งชาติได้มีการประชุมพิจารณา และมีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ได้ส่งมอบภารกิจให้แก่สภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัด เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555


การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดและสภาเกษตรกรแห่งชาติ” ในระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ (ผู้ตรวจราชการกรม) หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด และหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เขตตรวจราชการ เขต 1 และส่วนกลาง ประกอบด้วย จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.สระบุรี และ จ.กรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 100 ราย จะเป็นการกำหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมและสร้างความเช้าใจร่วมกัน ในการปฏิบัติงานร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัด และสภาเกษตรกรแห่งชาติ การใช้ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ร่วมกัน ตลอดจนการหาแนวทางการทำงานร่วมกับภาคประชาชน สภาเกษตรกร และแนวทางจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของแต่ละจังหวัดต่อไป

กองเกษตรสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดและสภาเกษตรกรแห่งชาติ”  ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดและสภาเกษตรกรแห่งชาติ” Reviewed by Sopheap Chhin on 5:42:00 AM Rating: 5

No comments:

udoo-24. Powered by Blogger.