ก.แรงงาน เดินตามรอยพ่อสู่วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2556


ก.แรงงานจัดกิจกรรมยกระดับแรงงานไทยสู่สากล ในโอกาสวันมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยประจำปี 2556 พร้อมน้อมนำกระแสพระราชดำรัชของพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยมาเป็นแนวทางปฏิบัติ

นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในพิธีเปิดกิจกรรมงานวันมาตรฐานฝีมือแห่งชาติประจำปี 2556 ว่า จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 ได้กำหนดให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปีเป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พร้อมทั้งถวายพระราชสมัญญานามแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” กระทรวงแรงงานในฐานะที่มีบทบาทในการพัฒนาแรงงานไทยซาบซึ้งต่อพระบรมราโชวาทในการปรับปรุงฝีมือช่างไทยให้สามารถแข่งขันเป็น
ที่ยอมรับ มีชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศและสากล เพราะถึงแม้ว่ากระแสพระราชดำรัสที่เกี่ยวกับงานช่างที่พระองค์ได้พระราชทานไว้เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2513 ว่า “ช่างทุกประเภทเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของบ้านเมืองและของทุกคน เพราะตลอดชีวิตของเรา เราต้องอาศัยและใช้บริการหรือสิ่งต่างๆ ที่มาจากฝีมือของช่างอยู่ทุกวี่ทุกวัน ผู้เป็นช่างจึงสมควรได้รับความเอาใจใส่สนับสนุนจากทุกๆ ฝ่าย ในการส่งเสริมนั้นมีปัญหาเรื่องฝีมือซึ่งจะต้องปรับปรุงให้มีความปราณีตและประสิทธิภาพได้มาตรฐานจริงๆ” โดยแม้พระราชดำรัสดังกล่าวจะผ่านไปเป็นเวลานานแล้ว แต่ยังคงทันสมัยอยู่เสมอ และนับวันจะทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น จึงเป็นโอกาสอันดีที่กระทรวงแรงงานจะน้อมนำพระราชดำริของพระองค์มาเร่งดำเนินการปฏิบัติเพื่อยกระดับมาตรฐานแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้แรงงานไทยมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ต่อไป 


             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดกิจกรรมงาน วันมาตรฐานฝีมือแห่งชาติประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 1-3 มีนาคม 2556 โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ในวันที่แรกเป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่ได้รับการถวายพระราช-สมัญญานาม “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” พร้อมด้วยการมอบป้ายเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติจำนวน 36 แห่ง ณ ห้องจอมพล ป. พิบูลสงครามขั้น 5 จากนั้นในช่วงวันที่ 2-3 มีนาคม 2556 จะมีกิจกรรมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงถึงพระปรีชาสามารถทางด้านการช่าง การมอบโล่รางวัล การจัดฝึกอบรมอาชีพ สาธิตการทดสอบมาตรฐานฯ รวมไปถึงการเสวนาทางวิชาการ ที่ห้อง MCC Hall ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ

ก.แรงงาน เดินตามรอยพ่อสู่วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2556  ก.แรงงาน เดินตามรอยพ่อสู่วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2556 Reviewed by Sopheap Chhin on 10:22:00 PM Rating: 5

No comments:

udoo-24. Powered by Blogger.