แนะผู้ประกอบการพัฒนาแรงงานด้านภาษาควบคู่การพัฒนาด้านฝีมือแรงงาน รับอาเซียน
วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ แนะผู้ประกอบการพัฒนาแรงงานด้านภาษาต่างประเทศ ควบคู่การพัฒนาฝีมือด้านงานช่าง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ถวายพระราชสมัญญา พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปี เป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย ซึ่งถือเป็นวันสำคัญของประเทศไทย และแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญในการพัฒนากำลังแรงงานให้มีมาตรฐาน และเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการที่ดีแก่ผู้บริโภค รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ


               สืบเนื่องจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศเมื่อต้นปีที่ผ่านมา หากแรงงานต้องการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าค่าแรงขั้นต่ำต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ที่ขณะนี้เปิดให้มีการทดสอบใน 22 สาขาและในอนาคตจะเปิดเพิ่มอีก 14 สาขา นอกจากนี้ นายอนุสรณ์ฯ ได้ฝากให้สถานประกอบการมีการพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศให้กับแรงงาน ควบคู่การพัฒนาด้านฝีมือแรงงานด้านงานช่างต่างๆ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558


               ทั้งนี้งานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2556 มีกิจกรรม อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การจัดแสดงผลงานของศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน การจัดแสดงผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการของสถานประกอบกิจการ สมาคม และองค์กรวิชาชีพ นิทรรศการและบริการข้อมูลด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือการฝึกอาชีพ สาธิตการทดสอบมาตรฐานฯ และสาธิตการแข่งขันฝีมือแรงงาน รวมถึงการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2555

แนะผู้ประกอบการพัฒนาแรงงานด้านภาษาควบคู่การพัฒนาด้านฝีมือแรงงาน รับอาเซียน  แนะผู้ประกอบการพัฒนาแรงงานด้านภาษาควบคู่การพัฒนาด้านฝีมือแรงงาน รับอาเซียน Reviewed by Sopheap Chhin on 12:22:00 AM Rating: 5

No comments:

udoo-24. Powered by Blogger.