คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา แถลงข่าวการจัดโครงการ “วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. ๒๕๕๖”

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา แถลงข่าวการจัดโครงการ “วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. ๒๕๕๖” ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ ๓๐๖-๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ วันนี้ นางนิลวรรณ เพชระบูรณิน ประธานคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า สืบเนื่องจากปีที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ โดยมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคล องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ที่นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ ทั้งต่อตนเองและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีผู้สนใจร่วมส่งผลงานทั้งสิ้น ๒๑๕ ผลงาน จากความสำเร็จดังกล่าวประธานวุฒิสภาจึงจัดให้มีโครงการ “วิทยาศาสตร์ สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. ๒๕๕๖” ปี่ที่ ๒ ขึ้น สำหรับโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ แบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม ได้แก่ ๑. สาขาเกษตรกรรม สาขาอาหาร และสาขาการผลิต ๒. สาขาสุขภาพและการแพทย์ สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริการ ๓. สาขาพลังงาน สาขาสิ่งแวดล้อม และสาขาการจัดการภัยพิบัติ ๔.สาขาการศึกษาและสาขาศิลปวัฒนธรรม ๕. สาขาการสื่อสาร สาขาโทรคมนาคม สาขาความมั่นคง และสาขาอื่นๆ โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับใบประกาศเกียรติคุณได้ที่ www.senate.go.th และ www.science.or.th ภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ นี้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเลขานุการฯ โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๘ – ๙ โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๙ email : staff@science.or.th
คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา แถลงข่าวการจัดโครงการ “วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. ๒๕๕๖”  คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา แถลงข่าวการจัดโครงการ “วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. ๒๕๕๖” Reviewed by Sopheap Chhin on 5:40:00 AM Rating: 5

No comments:

udoo-24. Powered by Blogger.