คณะกก.ค่าจ้างถกทิศทางนายจ้างปรับตัว ด้านกระทรวงแรงงานพร้อมลุยพื้นที่จริง คณะกรรมการค่าจ้างหารือ สรุปข้อมูลทางภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงสถานการณ์การจ้างงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อทราบความเคลื่อนไหวถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขึ้นต่ำ 300 บาทในมิติต่างๆ

นายอาทิตย์ อิสโม รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างประจำเดือนมีนาคม 2556 ว่า ในวันนี้ที่ประชุมได้แจ้งข้อมูลการปรับตัวของผู้ประกอบการในการจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้าง แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มแรกผู้ประกอบการที่ยินยอมจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทแก่ลูกจ้างโดยไร้เงื่อนไขซึ่งทำให้ลูกจ้างได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ และกลุ่มที่สองผู้ประกอบการปรับตัวด้วยเปลี่ยน
ระบบการบริหารอาทิ การลดค่าทำงานล่วงเวลา (Over Time: OT) ของลูกจ้างแต่ยังคงได้รับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทซึ่งมีผลกระทบทำให้รายได้ต่อเดือนของลูกจ้างอาจลดลง ในเรื่องนี้นายจ้างสามารถทำได้เนื่องจากเป็นอำนาจบริหารของสถานประกอบการเอง ทั้งนี้ หากลูกจ้างไม่มีรายได้เสริมในส่วนนี้อาจทำให้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย รวมถึงด้วยภาระทางการเงินของลูกจ้างที่ต้องรับผิดชอบจึงอาจมีความต้องการทำงานล่วงเวลาที่มากเกินไปส่งผลกระทบถึงสุขภาพอนามัยของลูกจ้างได้ ทางคณะกรรมการฯ จึงได้หารือถึงแนวทางการช่วยเหลือด้วยการสร้างแรงงานสัมพันธ์ต่อไป หากนายจ้างมีการปรับสภาพการจ้างงานด้วยการเปลี่ยนเวลาการทำงานโดยไม่ได้รับความยินยอม หรือลูกจ้างต้องจำยอม ทางภาครัฐจะต้องเข้าไปดูแลและช่วยเหลือ โดยลูกจ้างสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแต่ละจังหวัด หรือศูนย์เฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ทำเนียบรัฐบาล สายด่วน 1111


              รองปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวต่อไป ว่า สำหรับสถิติการเลิกจ้าง และการปิดกิจการ ถือว่าตัวเลขยังคงที่ถือว่าไม่เป็นที่น่ากังวล นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้ชี้แจงถึงปัญหาของมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการ 5ด้านของทางรัฐบาลที่ผู้ประกอบการยังไม่สามารถเข้าถึงได้ ทางกระทรวงแรงงานได้รับทราบและกำลังเร่งดำเนินการเก็บข้อมูลภายใต้ “โครงการประชุมปฏิบัติการแรงงานสัญจรเสริมสร้างองค์ความรู้ให้สถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) พร้อมจ่ายค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ” โดยผู้บริหารจะลงพื้นที่จริงเพื่อรับฟัง และทราบถึงปัญหาอุปสรรค และหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน ทั้งนี้ ในวันที่ 7-9 มีนาคม 2556 นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะนำทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อสำรวจปัญหาในจังหวัดพะเยา และลำปาง

คณะกก.ค่าจ้างถกทิศทางนายจ้างปรับตัว ด้านกระทรวงแรงงานพร้อมลุยพื้นที่จริง  คณะกก.ค่าจ้างถกทิศทางนายจ้างปรับตัว ด้านกระทรวงแรงงานพร้อมลุยพื้นที่จริง Reviewed by Sopheap Chhin on 7:24:00 AM Rating: 5

No comments:

udoo-24. Powered by Blogger.