นายกรัฐมนตรีนำคณะศึกษาดูงาน Symbio City กรุงสต๊อกโฮม เพื่อปรับใช้การบริหารจัดการเมืองของไทย

วันนี้ (4มี.ค. 56) เวลา 15.20 น. ตามเวลาท้องถิ่น นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และคณะ นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะนักธุรกิจไทย เดินทางไปยัง ซิมไบโอซิตี้ (Symbio City)โดยเรือรับรอง เพื่อเยี่ยมชมและทัศนศึกษาเมืองต้นแบบซิมไบโอซิตี้ (Symbio City) พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป เกี่ยวกับการบริหารจัดการเมืองแบบบูรณาการ เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเมืองในประเทศไทย สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับ Symbio City ซึ่งคือ แนวคิดในการจัดการเมืองสไตล์สวีเดนแบบองค์รวม (บูรณาการ) ที่ครอบคลุมตั้งแต่การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การวางผังเมือง
สถาปัตยกรรม และการใช้ทรัพยากรต่างๆ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม ด้านพลังงาน การใช้น้ำ การคมนาคมขนส่ง เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตของคนเมือง ให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และเนื่องจากซิมไบโอซิตี้เป็นแนวคิด จึงสามารถนำหลักการมาปรับใช้ได้กับทุกเมืองในประเทศและเมืองอื่นๆ ในโลก ตั้งแต่การวางผังเมือง การออกแบบ สถาปัตยกรรมของอาคารสถานที่ต่างๆ ทั้งบ้าน ที่ทำงาน หรือโรงงานอุตสาหกรรม ครอบคุลมไปถึงการบริหารการใช้พลังงาน การจัดการน้ำ การจัดการของเสีย และการเดินทางขนส่ง โดยควรเริ่มจากการวางผังเมืองที่เน้นให้มีพื้นที่สีเขียวและมีการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบ ขณะที่การจัดการที่พักอาศัยให้สามารถเดินทางโดยง่ายด้วยระบบขนส่งมวลชน และมีการสร้างท่อส่งน้ำ ส่งพลังงานที่เป็นมีประสิทธิภาพทำให้สามารถส่งน้ำ พลังงาน และสาธารณูปโภคต่างๆ ได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำ จะช่วยประหยัดงบประมาณมหาศาล จากนั้นจึงเป็นการออกแบบสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ ที่นอกจากจะต้องคำนึงถึงความสวยงามแล้ว ยังต้องมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้างอาคารที่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติให้น้อยที่สุด การจัดการการใช้พลังงานและการจัดการของเสียให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งหลักการของการบริหารพลังงานคือ การนำพลังงานที่เหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ สำหรับอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่ว่าง สามารถติดตั้งแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตพลังงานไว้ใช้ในอาคาร ในระดับอุตสาหกรรม ที่มีพลังงานความร้อนส่วนเกินออกมาจากการผลิต โดยทั่วไปพลังงานความร้อนส่วนเกินเหล่านี้จะถูกเพิกเฉย แต่หากสามารถนำพลังงานความร้อนเหล่านี้ไปใช้ผลิตไฟฟ้าหรือนำไปใช้ในบ้านเรือนแล้ว พลังงานนี้จะช่วยลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตไฟฟ้าและพลังงานได้จำนวนมหาศาล ด้านการจัดการขยะ ขณะนี้ขยะในบ้านเรือนของประเทศสวีเดนถูกนำมารีไซเคิลถึง 96% ส่วนขยะที่ไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้ถูกฝังกลบเพียงแค่ 4% ของขยะทั้งหมด ในขณะที่การจัดการขยะด้วยวิธีการทางชีวภาพกำลังได้รับความนิยมมากขึ้น ขยะกว่า 46% ถูกนำไปเผาให้พลังงาน ส่วนน้ำเสียและขยะชีวภาพที่เกิดขึ้นในครัวเรือน สามารถนำไปผลิตเป็นก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในการผลิตพลังงาน และใช้กับรถพลังงานสะอาด โดยรถสาธารณะส่วนใหญ่ของสวีเดนใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนไทย ที่ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการเมืองSymbio City ในครั้งนี้ด้วย นำแนวคิดและหลักการดังกล่าวมาปรับใช้กับประเทศไทยอย่างเร่งด่วน โดยยืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งส่งเสริมความร่วมมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาการของเมืองและประเทศที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน *************************************

นายกรัฐมนตรีนำคณะศึกษาดูงาน Symbio City กรุงสต๊อกโฮม เพื่อปรับใช้การบริหารจัดการเมืองของไทย  นายกรัฐมนตรีนำคณะศึกษาดูงาน Symbio City กรุงสต๊อกโฮม เพื่อปรับใช้การบริหารจัดการเมืองของไทย Reviewed by Sopheap Chhin on 11:16:00 PM Rating: 5

No comments:

udoo-24. Powered by Blogger.