นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัด “นิทรรศการ THAILAND 2020 ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัด “นิทรรศการ  THAILAND  2020 ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก พร้อมเชิญชวนประชาชนเยี่ยมชมงานและแสดงความคิดเห็นในการจัดงานครั้งนี้


นนี้ (7มี.ค.56) เวลา 11.30 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัด “นิทรรศการ  THAILAND  2020 ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก การลงทุนของประชาชน...เพื่อประชาชน” ระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2556 พร้อมรับชมดีทัศน์ 360 องศา “Thailand 2020 ก้าวใหม่ เชื่อมไทยสู่โลก” และเยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศที่จัดแสดงไว้ภายในงาน โดยมี นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้นำเยี่ยมชมและบรรยายสรุปรายละเอียดในครั้งนี้ด้วย จัด
โดยกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... ต่อไป

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... และให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางและเครื่องมือสำหรับประสานการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีบูรณาการ สอดคล้องตามบทบาทภารกิจหน้าที่ในขั้นตอนต่อไป

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ ยังจะได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคและของใช้ประจำวันที่จำเป็นมาจำหน่าย ในราคาพิเศษต่ำกว่าท้องตลาดประมาณร้อยละ 20 - 40  ให้กับประชาชนและผู้ที่จะมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย อาทิ ผงซักฟอก สบู่ ยาสีฟัน น้ำยาล้างจาน เป็นต้น และสินค้าจำเป็นในครัวเรือนราคาถูกเป็นพิเศษ เช่น ข้าวสาร  น้ำมันพืช น้ำตาลทราย เนื้อหมู เนื้อไก่ เป็นต้น

ภายหลังตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัด “นิทรรศการ  THAILAND  2020 ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลกฯ นายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ว่า การจัดงานดังกล่าวเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและภาคเอกชนเกี่ยวกับการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ จำนวน 2 ล้านล้านบาท ซึ่งถือเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ของประเทศ และเป็นเรื่องที่รัฐบาลเห็นว่าจะต้องมีการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยเฉพาะการลดต้นทุนการขนส่ง อีกทั้งประเทศไทยไม่ได้มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นโครงการขนาดใหญ่มานานแล้ว ซึ่งพบว่าตัวเลขในเรื่องระบบคมนาคมขนส่งของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านมีตัวเลขที่ลดลง หรือน้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ

ดังนั้นการลงทุนครั้งนี้ จึงเป็นการลงทุนเพื่อที่จะสร้างอนาคตประเทศ ทั้งในเรื่องการลดต้นทุนการขนส่ง และทำให้การเดินทางของประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัดเข้ามายังตัวเมืองมีความรวดเร็วมากขึ้น ด้วยระบบรถไฟที่ทันสมัย ทั้งนี้พบว่าประชาชนคนไทยใช้การคมนาคมขนส่งทางบกมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งส่งผลให้มีการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นตามมาด้วย โดยเฉพาะน้ำมัน ทำให้ต้องมีการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ ดังนั้น จะเห็นว่าหลายประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการใช้การคมนาคมขนส่งทั้งทางรถไฟ ทางเรือ และทางอากาศมากขึ้น ซึ่งหากมีการลงทุนในเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศก็จะทำให้จำนวนเปอร์เซ็นต์ในการใช้คมนาคมขนส่งต่าง ๆ มีความสมดุล และประชาชนมีทางเลือกเพิ่มขึ้น

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี ยังได้เชิญชวนประชาชนเข้ามาร่วมงานและเยี่ยมชมนิทรรศการที่จัดแสดงไว้ และสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศตามนโยบายของรัฐบาลได้ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคอยให้บริการข้อมูลรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ตลอดงานตั้งแต่วันที่ 8-12 มีนาคม 2556 ด้วย

ส่วนการจัดงานครั้งนี้จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างประเทศได้หรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจัดงานนี้นอกจากสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนแล้ว ยังจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนจากต่างประเทศด้วย เพราะจากการเดินทางไปในหลายประเทศก็ได้รับการตอบที่ดีรับจากนักทุนต่างประเทศ เนื่องจากเห็นศักยภาพของประเทศไทย ซึ่งหากมีการประกาศในเรื่องการลงทุนที่ชัดเจนและตอบโจทย์ได้ ทั้งเรื่องของรายได้ การลดค่าใช้จ่าย และการเชื่อมโยงเมืองต่าง ๆ โดยเฉพาะ connectivity ตามหลักของ AEC ที่ได้มีการพูดคุยกันที่จะสร้างเศรษฐกิจของกลุ่มอาเซียน ตรงนี้จะทำให้ได้ตลาดใหม่เกิดขึ้น และใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการลงทุนของอาเซียน ขณะที่บรรยากาศการเมืองในประเทศไทยขณะนี้ก็เป็นบรรยากาศที่สร้างสรรค์และไม่มีความรุนแรง ทำให้หลายประเทศให้การตอบรับและมีความเชื่อมมั่นต่อประเทศไทยมากขึ้น โดยเห็นได้จากอัตราของนักท่องเที่ยวและการลงทุนที่เข้ามา เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย อาทิ วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. จะมีการบรรยาย และเสวนา ยุทธศาสตร์และแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศ ยุทธศาสตร์การลงทุนเพื่ออนาคตประเทศนโยบายเกี่ยวกับการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ โดย กระทรวงการคลัง (กค.) และกระทรวงคมนาคม (คค. นอกจากนี้ยังจะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการเดินอากาศของไทย กับก้าวต่อไปของการเดินอากาศสากล” โดย กรมการบินพลเรือน สถาบันการบินพลเรือน และ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และในเวลาประมาณ 17.00 น. จะพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ  โดย นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. จะมีการสัมมนา “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้าน ประเทศชาติ และประชาชน (ภาคเหนือ) ได้อะไร? โดย คค. กค. และผู้แทนภาคเอกชน

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. จะมีการสัมมนา “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้าน ประเทศชาติ และประชาชน (ภาคใต้) ได้อะไร? โดย คค. กค. และผู้แทนภาคเอกชน

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. จะมีการสัมมนา “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้าน ประเทศชาติ และประชาชน (ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ กทม.) ได้อะไร? โดย คค. กค. และผู้แทนภาคเอกชน

และวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. จะมีการสัมมนา “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้าน ประเทศชาติ และประชาชน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้อะไร? โดย คค. กค. และผู้แทนภาคเอกชน

-------------------------------

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษ

วิไลวรรณ/รายงา
นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัด “นิทรรศการ THAILAND 2020 ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก  นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัด “นิทรรศการ THAILAND 2020 ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก Reviewed by Sopheap Chhin on 7:17:00 AM Rating: 5

No comments:

udoo-24. Powered by Blogger.