รมว.ไอซีที ร่วมบรรยายพิเศษในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการกองทัพอากาศรมว.ไอซีที ร่วมบรรยายพิเศษในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการกองทัพอากาศ

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงานของกองทัพอากาศ : RTAF ICT SYMPOSIUM 2013” ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการกองทัพอากาศ พ.ศ.2556 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลของกองทัพอากาศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงการพัฒนาด้าน ICT ของประเทศไทย รวมทั้งขยายขีดความสามารถโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทัพ ทั้งกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนผู้ให้บริการเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร ที่จะได้มีการประสานความร่วมมือพัฒนาและบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของแต่ละหน่วยงานเป็นเครือข่าย ICT เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการป้องกันประเทศ และช่วยเหลือประชาชนในสภาวะวิกฤติ

รมว.ไอซีที ร่วมบรรยายพิเศษในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการกองทัพอากาศ  รมว.ไอซีที ร่วมบรรยายพิเศษในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการกองทัพอากาศ Reviewed by Sopheap Chhin on 12:40:00 AM Rating: 5

No comments:

udoo-24. Powered by Blogger.