นายกรัฐมนตรีพร้อมสนับสนุนองค์การสหสากลวิทยาลัยประจำประเทศไทยเพื่อโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมของเยาวชนไทย (11 มี.ค. 56)

นายกรัฐมนตรีพร้อมสนับสนุนองค์การสหสากลวิทยาลัยประจำประเทศไทยเพื่อโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมของเยาวชนไทย (11 มี.ค. 56)

นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการระดับชาติขององค์การสหสากลวิทยาลัยประจำประเทศไทย (United World Colleges: UWC) เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เพื่อขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนไทย โดยนายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดเผย ดังนี้

นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์  ได้รับการแต่งตั้งจากนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการฯ แทน ม.ร.ว. สฤษดิคุณ กิติยากร ซึ่งได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อปี 2555 วิทยาลัยในเครือ
องค์การสหสากลวิทยาลัย (UWC) จัดการเรียนการสอนหลักสูตร International Baccalaureate (IB) ปัจจุบันวิทยาลัยในเครือ UWC มี 12 แห่งทั่วโลก มุ่งเน้นให้เยาวชนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีสำนึกที่ดีทางการเมือง และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ เป็นองค์การทางการศึกษาแห่งเดียวในโลกที่ให้ทุนการศึกษา และนำนักเรียนจากประเทศต่างๆ ที่มีอายุระหว่าง 16 - 18 ปี ไปศึกษาระดับมัธยมปลายร่วมกัน โดยไม่คำนึงถึงฐานะ ศาสนา เชื้อชาติ แต่จะคัดเลือกจากความรู้ความสามารถทางด้านการศึกษา ทัศนคติ บุคลิกภาพ ของนักเรียนเป็นหลัก

โดยนายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์  แสดงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญแก่การศึกษาแก่เยาวชนอย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะแก่เยาวชน ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาประเทศ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กไทยมีความพร้อมด้านการศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ได้ นอกจากนี้ นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์  ยังขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการดำเนินกิจกรรมขององค์การฯ โดยเฉพาะเงินทุนเพื่อสนับสนุนการส่งนักเรียนไปศึกษาในต่างประเทศ

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียืนยันว่า รัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญแก่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการสร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาทางสังคม จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการฯ หารือในรายละเอียดกับกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน กพ. เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ UWC จากรัฐบาลไทย ต่อไป

*************************************

กลุ่มวิทศสัมพันธ์/สำนักโฆษก
นายกรัฐมนตรีพร้อมสนับสนุนองค์การสหสากลวิทยาลัยประจำประเทศไทยเพื่อโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมของเยาวชนไทย (11 มี.ค. 56)  นายกรัฐมนตรีพร้อมสนับสนุนองค์การสหสากลวิทยาลัยประจำประเทศไทยเพื่อโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมของเยาวชนไทย (11 มี.ค. 56) Reviewed by Sopheap Chhin on 9:44:00 PM Rating: 5

No comments:

udoo-24. Powered by Blogger.