กระทรวงเกษตรฯ เห็นชอบโดยหลักการโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2556 พร้อมขอวงเงินสนับสนุนจาก คชก. 140 ล้านบาท


กระทรวงเกษตรฯ เห็นชอบโดยหลักการโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2556 พร้อมขอวงเงินสนับสนุนจาก คชก. 140 ล้านบาท ขณะที่โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาลิ้นจี่ ปี 2556 ขอวงเงินสนับสนุน 20 ล้านบาท พร้อมวางมาตรการดำเนินงาน หวังให้เกษตรกรได้รับความช่วยเหลืออย่างแท้จริง

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า  คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ได้มีมติเห็นชอบในการดำเนินการโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2556 และโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาลิ้นจี่ ปี 2556   โดยโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2556 มีพื้นที่ดำเนินการ 3 จังหวัด ได้แก่ จ.จันทบุรี ระยอง และตราด เป้าหมายผลผลิต 55,500 ตัน วงเงินที่เสนอขอการสนับสนุนจากคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) รวมทั้งสิ้น 140 ล้านบาท โดยดำเนินงานใน 4 มาตรการ คือ มาตรการที่ 1 บริหารจัดการคุณภาพผลผลิต โดยสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ โดยตั้งจุดตรวจสอบสกัดกั้น
ทุเรียนด้อยคุณภาพเข้าสู่ตลาด มาตรการที่ 2 กระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต โดยการเพิ่มศักยภาพในการขนส่งผลไม้และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตลาด ให้แก่สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกระจายผลผลิตไม้ผลสู่ตลาดปลายทาง ทั้งตลาดภายในประเทศ ตลาดประเทศเพื่อนบ้านในประเทศกัมพูชา การชะลอผลผลิตเงาะเข้าสู่ตลาด และการเสริมสภาพคล่องในการซื้อขายผลไม้ ทั้งนี้มีเงื่อนไขว่าผลผลิตนั้นต้องมีคุณภาพ และสถานการ์ณราคาจำหน่ายไม่สูงกว่าที่เกณฑ์ที่กำหนด มาตรการ 3 ส่งเสริมการแปรรูปมังคุดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการสนับสนุนเงินทุนสินเชื่อ ให้แก่วิสาหกิจชุมชน จ.จันทบุรี รวม 10 กลุ่ม ในการแปรรูปมังคุดเกรดรอง และมาตรการ 4 ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคผลไม้ ประกอบด้วย ประชาสัมพันธ์รณรงค์ และส่งเสริมบริโภคผลไม้ผ่านสื่อต่างๆ ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคผลไม้ในประเทศ และในต่างประเทศ 

สำหรับสถานการณ์ภาพรวมของการผลิตไม้ผลภาคตะวันออกปี 2556 ในพื้นที่ จ.จันทบุรี ระยอง และตราด ส่วนใหญ่อยู่ในระยะออกดอกและติดผลอ่อน การออกดอกช้ากว่าปี 2555 ซึ่งมังคุดและลองกอง คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว โดยมังคุด ผลผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 21.7  และจะออกสู่ตลาดตั้งแต่กลางเดือนเมษายน ถึงกรกฎาคม 2556 ส่วนลองกอง ผลผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.6 เนื่องจากต้นลองกองมีความสมบูรณ์พร้อมสำหรับการออกดอกติดผล โดยจะออกสู่ตลาด ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงกันยายน 2556 ขณะที่ทุเรียนและเงาะ คาดว่าผลผลิตจะลดลงจากปีที่แล้ว โดยทุเรียน ผลผลิตลดลง ร้อยละ 0.19 และจะออกสู่ตลาดระหว่างเดือนเมษายน ถึงกรกฎาคม 2556 ส่วนเงาะ ผลผลิตลดลง ร้อยละ 1.8 เนื่องจากเนื้อที่ให้ผลลดลงจากการโค่นต้นเงาะและราคาไม่จูงใจ ซึ่งผลผลิตจะออกสู่ตลาดช่วงปลายเดือนเมษายน ถึงสิงหาคม 2556


สำหรับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาราคาลิ้นจี่ตกต่ำในพื้นที่ภาคเหนือ  ซึ่งจะดำเนินการในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยาและน่าน เพื่อกระจายผลผลิตส่วนเกินออกนอกแหล่งผลิตเพื่อป้องกันผลกระทบด้านราคา จำนวน 6,360 ตัน   โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก คชก. รวมทั้งสิ้น 20 ล้านบาท ดำเนินการใน  2  มาตรการ คือ มาตรการ 1 กระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต และมาตรการที่ 2 ประชาสัมพันธ์และเสริมการบริโภคลิ้นจี่ ประกอบด้วย การจัดงานส่งเสริมการบริโภคลิ้นจี่และสร้างเครือข่ายการตลาดในจังหวัดปลายทางและการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และส่งเสริมบริโภคผ่านสื่อมวลชน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จะนำเสนอคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) เพื่อพิจารณาขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินงานต่อไป
กระทรวงเกษตรฯ เห็นชอบโดยหลักการโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2556 พร้อมขอวงเงินสนับสนุนจาก คชก. 140 ล้านบาท กระทรวงเกษตรฯ เห็นชอบโดยหลักการโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2556 พร้อมขอวงเงินสนับสนุนจาก คชก. 140 ล้านบาท Reviewed by Sopheap Chhin on 12:16:00 AM Rating: 5

No comments:

udoo-24. Powered by Blogger.