ก.น.จ. เตรียมเสนอ ค.ร.ม.สัญจรฉะเชิงเทรา เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปี 76จังหวัด-แผนปฏิบัติราชการประจำปี 18 กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2557

ก.น.จ. เตรียมเสนอ ค.ร.ม.สัญจรฉะเชิงเทรา เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปี 76จังหวัด-แผนปฏิบัติราชการประจำปี 18 กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2557

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม ก.น.จ. เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด 76 จังหวัด-แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัด-กลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2557 โดยเป็นงบประมาณกลุ่มจังหวัด 300 โครงการ 8,794,466,857 บาท งบประมาณ76 จังหวัด 2,293 โครงการ 22,392,730,173 บาท

ภายหลังการประชุม โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เผยถึงผลการประชุมสรุปสาระสำคัญว่า ในวาระเพื่อพิจารณาเรื่องการพิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด 76 จังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามความเห็นของอนุกรรมการ ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณ ดังนี้

1. โครงการที่สมควรได้รับการสนับสนุน เป็นงบประมาณกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด จำนวน 300 โครงการ 8,794,466,857 บาท (แปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่ล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)

2. โครงการที่สมควรได้รับการสนับสนุน เป็นงบประมาณจังหวัด 76 จังหวัด จำนวน 2,293 โครงการ รวม 22,392,730,173 บาท (สองหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบสองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)

ทั้งนี้ โครงการที่ได้รับการสนับสนุนดังกล่าวเป็นโครงการที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด แต่จากข้อจำกัดทางด้านงบประมาณอาจไม่ได้รับการจัดสรรทุกโครงการ ดังนั้น กรณีที่มีการพิจารณาต้นทุนต่อหน่วยของโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วยังมีงบประมาณเหลืออยู่ เห็นชอบให้นำโครงการที่ไม่ได้รับการจัดสรรมาพิจารณาสนับสนุนเพิ่มเติมตามลำดับความสำคัญ หรือที่สำรองไว้ในกรณีที่มีการแปรญัตติงบประมาณเพิ่มเติม

สำหรับการดำเนินการต่อไป ก.น.จ. จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 76 จังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 31 มีนาคม 2556 นี้

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบมติอนุกรรมการ ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 และการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายและการใช้งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-------------------------------กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก

วิมลมาส รัตนมณี รายงาน

ฐานันดร์ นาคยุติ ถ่ายภาพ
ก.น.จ. เตรียมเสนอ ค.ร.ม.สัญจรฉะเชิงเทรา เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปี 76จังหวัด-แผนปฏิบัติราชการประจำปี 18 กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2557 ก.น.จ. เตรียมเสนอ ค.ร.ม.สัญจรฉะเชิงเทรา เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปี 76จังหวัด-แผนปฏิบัติราชการประจำปี 18 กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2557 Reviewed by Sopheap Chhin on 6:19:00 PM Rating: 5

No comments:

udoo-24. Powered by Blogger.