รัฐบาลพร้อมสนับสนุนงบประมาณการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย

รัฐบาลพร้อมสนับสนุนงบประมาณการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย

ประธานคณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี ฮ.ศ. 1434 เข้าพบนายกรัฐมนตรี

 นายแพทย์ทศพร เสรีรักษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันนี้ (11 มี.ค. 56) เวลา 09.30 น. ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า  ทำเนียบรัฐบาล  นายประดิษฐ์ นิมา  ประธานคณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี ฮ.ศ. 1434 เข้าพบนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี เพื่อรายงานการเตรียมความพร้อมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 63 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร ภายใต้คำขวัญที่ว่า  “ร้อยใจรำลึก สำนึกคำสอนศาสดา พัฒนาสู่ประชาคมโลก”

นายประดิษฐ์ ฯ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในปีนี้ ว่าเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ตระหนักในคุณงามความดีและพระจริยวัตรอันงดงามของบรมศาสดา    มุฮัมหมัด (ซ.ล.) และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น  เพื่อเปิดช่องทางให้ผู้มาร่วมงานเกิดความเข้าใจใกล้ชิดในคำสอนของศาสนาอิสลามผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และช่วยให้พสกนิกรชาวไทยโดยเฉพาะชาวไทยมุสลิมได้มีโอกาสแสดงถึงความจงรักภักดีต่อองค์พระประมุขของชาติ  พร้อมทั้ง สานสร้างความรัก ความสามัคคีสมานฉันท์ของพี่น้องร่วมชาติ และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

นอกจากนี้ยังมีการทดสอบกอรี  (การอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแบบทำนอง)  การบรรยายธรรม   กิจกรรมเยาวชน ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยมุสลิม   ตลอดจนการออกร้านของผู้ประกอบการ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ นำสินค้าและบริการที่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลาม (ผลิตภัณฑ์ฮาลาล) ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศมาจำหน่าย  และจะมีการจัดสัมมนา “มัสยิดเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด 85 พรรษาเทิดไท้ องค์ราชัน ”

ในโอกาสเดียวกันนี้ นายประดิษฐ์ฯ ได้เรียนเชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธานของงานในวันที่ 26 มีนาคม 2556 ซึ่งนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่จะเข้าร่วมงานและแสดงความพร้อมของรัฐบาลที่จะให้การสนับสนุนการจัดงานเมาลิดกลางทั้งในรูปของงบประมาณ และการสนับสนุนด้านอื่น ๆ โดยให้นำโครงการกองทุนพัฒนาบทบาสตรีเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดงานนี้ด้วย และจะต่อยอดไปยังพื้นที่อื่น ๆ ที่มีความสนใจ รวมถึงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ เพื่อให้สตรีทั้งชาวพุทธและชาวมุสลิมในพื้นที่ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการพัฒนาศักยภาพและการประกอบอาชีพ มีรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตครอบครัวให้ดีขึ้น  ซึ่งกิจกรรมกองทุนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเน้นในเรื่องของการเสริมอาชีพเป็นหลัก พร้อมจะส่งตัวแทนหน่วยงานต่างๆ  ไปฝึกวิชาชีพให้และรัฐบาลจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับซื้อผลิตภัณฑ์/สินค้า เพื่อนำไปขายต่อให้ผู้ประกอบการต่อไป

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้แสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล เพื่อการส่งออกไปประเทศมุสลิมอื่น ๆ ในภูมิภาค เช่น บรูไนฯ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และประเทศในตะวันออกกลาง รวมทั้ง สนับสนุนการจัดบริการอาหารฮาลาลในโรงพยาบาล ซึ่งมีบางโรงพยาบาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เริ่มดำเนินการแล้ว โดยนายกรัฐมนตรีจะได้มอบหมายให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประสานงานต่อไป
รัฐบาลพร้อมสนับสนุนงบประมาณการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย  รัฐบาลพร้อมสนับสนุนงบประมาณการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย Reviewed by Sopheap Chhin on 9:42:00 PM Rating: 5

No comments:

udoo-24. Powered by Blogger.