รมต.นร. ศันสนีย์ฯ เปิดประชุมฝึกอบรมการใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงศัตรูหวังเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้มากยิ่งขึ้น


รมต.นร.ศันสนีย์ ย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนทุกภาคส่วนร่วมควบคุมการระบาดของแมลงศัตรูพืชอย่างยั่งยืน

วันนี้ (25 มีนาคม 2556) เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นางสาวศันสนีย์  นาคพงศ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมฝึกอบรมเรื่อง “การใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติในการควบคุม  แมลงศัตรูมะพร้าว” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมประกอบด้วย ผู้ประกอบการมะพร้าว และเกษตรกรชาวจังหวัดสมุทรสาคร ประมาณ 250 คน

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวการเปิดการประชุมฝึกอบรมฯ ว่า  รัฐบาลได้จัดทำยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขันที่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับรายได้ต่อหัวต่อปีของคนไทยให้เพิ่มขึ้น 3 เท่า ภายในระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ. 2570)  โดยหนึ่งในวิธีการเพิ่มรายได้คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารคุณภาพ ครัวไทยสู่ครัวโลก ประกอบกับในอนาคตมาตรการ  กีดกันทางการค้าจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ความมั่นคงทางด้านอาหาร และสารเคมีปนเปื้อนมากขึ้น


ดังนั้น ระบบการเกษตรเรื่องการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช จึงต้องมีการพัฒนาเพื่อลดปริมาณการใช้สารเคมี  โดยที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการศึกษาวิจัยโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวิจัยและส่งเสริมการใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมศัตรูพืชเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำให้เกษตรกรยอมรับการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนให้เกิดการความร่วมมือกันทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการระบาดอย่างรวดเร็วของแมลงศัตรูพืชและสามารถควบคุมได้อย่างยั่งยืน  โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้ประกอบการมะพร้าวและเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมในการฝึกอบรมครั้งนี้ด้วย-------------------------------------

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก
รมต.นร. ศันสนีย์ฯ เปิดประชุมฝึกอบรมการใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงศัตรูหวังเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้มากยิ่งขึ้น  รมต.นร. ศันสนีย์ฯ เปิดประชุมฝึกอบรมการใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงศัตรูหวังเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้มากยิ่งขึ้น Reviewed by Sopheap Chhin on 8:26:00 PM Rating: 5

No comments:

udoo-24. Powered by Blogger.