สธ.เตรียมเสนอรัฐบาลตั้งคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ กำหนดยุทธศาสตร์ นโยบายสาธารณสุขระดับชาติ ให้คนไทยสุขภาพดี โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเสนอรัฐบาลตั้งคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การสาธารณสุขของประเทศ บูรณาการการทำงานนำนโยบายสู่การปฏิบัติจริง มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อเดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพระบบสาธารณสุข  ให้คนไทยสุขภาพดี รองรับสังคมผู้สูงอายุในอีก 10 ปีข้างหน้า ป้องกันการล่มสลายระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ ซึ่งขณะนี้งบประมาณในการการดูแลด้านสุขภาพสูงถึงร้อยละ 15 ของงบประมาณประเทศ

นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ดร.คณิศ แสงสุพรรณ ผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ประชุมระดมความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวง อธิบดี รองอธิบดี ผู้ตรวจราชการ เพื่อปรับกระบวนการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

นายแพทย์ประดิษฐกล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งปรับกระบวนการทำงาน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั้งระบบบริหารและระบบบริการ รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอีก 10 ปีข้างหน้า ที่จะมีค่าใช้จ่ายด้านรักษาพยาบาลมากขึ้นตามอายุที่มากขึ้น โดยขณะนี้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงถึงร้อยละ 15 ของงบประมาณทั้งหมดของประเทศ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หากไม่มีระบบบริหารจัดการที่ดี เสี่ยงที่จะเกิดการล่มสลายของระบบการเงินการคลังด้านค่ารักษาพยาบาลเหมือนบางประเทศ เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีองค์กรระดับประเทศในการจัดการด้านสุขภาพ ทำให้เกิดการลงทุนด้านสุขภาพที่ซ้ำซ้อน เนื่องจากบทบาทหน้าที่ไม่ชัดเจนทำให้มีการเติบโตอย่างไร้ทิศทางของระบบบริการ จึงได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบสุขภาพทั้งระบบ และเตรียมเสนอรัฐบาลตั้งคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การสาธารณสุขของประเทศตามนโยบายรัฐบาล กำหนดแนวทางการบูรณาการการทำงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนำนโยบายสู่การปฏิบัติจริง

คณะกรรมการพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ  ประกอบด้วย รมว.สาธารณสุข รมว.มหาดไทย รมว.การคลัง รมว.แรงงาน รมว.ศึกษาธิการ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นเลขานุการ และจะมีคณะอนุกรรมการเข้ามาช่วยดูแลในเรื่องสำคัญ เช่น การกำหนดแนวทางเวชปฏิบัติ ระบบรักษาพยาบาล การใช้ยา ระบบการเงินการคลัง ระบบตรวจสอบ และการรับฟังความคิดเห็นประชาชน  มั่นใจว่ากระทรวงสาธารณสุขจะเป็นองค์กรดูแลระบบสาธารณสุขระดับประเทศที่มีประสิทธิภาพแน่นอน

ด้านนายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า แนวทางการพัฒนากระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นผู้กำหนดนโยบายสุขภาพแห่งชาติ (Nation Health Authority) จะครอบคลุม 4 ระบบ คือ ระบบบริการสุขภาพ (Health Service) ระบบส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) ระบบควบคุมป้องกันโรค (Disease prevention and Control) ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ(Health Consumer Protection) โดยทุกด้านต้องมีระบบการควบคุมคุณภาพ (Quality assurance)

โดยมีคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบในประเด็นที่ต้องพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพใน 11 ประเด็น ดังนี้ 1.การกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์กลางของประเทศบนข้อมูลและฐานความรู้ 2.การสร้างและจัดการความรู้ด้านสุขภาพ   3.การประเมินนโยบายและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ   4.การกำหนดและรับรองมาตรฐานบริการต่าง  5.การพัฒนาระบบกลไกการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 6.การพัฒนากลไกด้านกฎหมาย 7.การพัฒนางานสุขภาพโลกและความร่วมมือระหว่างประเทศ 8.การกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลภาครัฐ ท้องถิ่น และเอกชน 9.การให้ข้อคิดเห็นต่อระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพของประเทศ 10.การพัฒนาข้อมูลข่าวสารให้เป็นระบบเดียว มีคุณภาพใช้งานได้ และ 11.การกำหนดนโยบายและจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ

******************************* 4 มีนาคม 2556
สธ.เตรียมเสนอรัฐบาลตั้งคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ กำหนดยุทธศาสตร์ นโยบายสาธารณสุขระดับชาติ ให้คนไทยสุขภาพดี โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  สธ.เตรียมเสนอรัฐบาลตั้งคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ กำหนดยุทธศาสตร์ นโยบายสาธารณสุขระดับชาติ ให้คนไทยสุขภาพดี โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน Reviewed by Sopheap Chhin on 12:19:00 AM Rating: 5

No comments:

udoo-24. Powered by Blogger.