นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีแสดงความยินดี

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีแก่นายทหารประทวนทั้ง 3 เหล่าทัพที่ได้เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 2,595 นาย วันนี้ (1เม.ย.56) เวลา 17.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ภายในศาลาว่าการกลาโหม นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีแก่นายทหารประทวนที่ได้เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โดยมี พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ นายทหารที่ได้เลื่อนฐานะ ญาตินายทหารที่ได้เลื่อนฐานะและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน เมื่อนายกรัฐมนตรี เดินทางถึงบริเวณงานได้ขึ้นแท่นรับความเคารพ โดยมีผู้ควบคุมแถวบอกแสดงความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ จากนั้น พลเอก ชาญ โกมลหิรัญ เจ้ากรมเสมียนตรา กล่าวรายงานว่า ตามที่ รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ โดยมีมาตรการหนึ่ง คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการให้ดียิ่งขึ้นนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้นำแนวทางดังกล่าวถือเป็นหลักในการปฏิบัติราชการ โดยได้ประกาศเจตนารมณ์แก่หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พุทธศักราช 2555 ซึ่งนโยบายประการหนึ่ง คือ การกำหนดแนวทางสร้างความเจริญก้าวหน้าของนายทหารประทวนที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาอย่างยาวนานได้เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เพื่อเป็นการตอบแทนคุณงามความดี และสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพล ทั้งนี้ ให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 เป็นต้นไป โดยปีนี้เป็นปีแรก และมีข้าราชการทหารที่ได้เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 2,595 นาย แบ่งเป็น สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี 1 นาย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 26 นาย กองบัญชาการกองทัพไทย 341 นาย กองทัพบก 1,249 นาย กองทัพเรือ 319 นาย กองทัพอากาศ 659 นาย โดยกำลังพลดังกล่าว จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายทหารชำนาญงาน ซึ่งเป็นตำแหน่งอันมีเกียรติ และมีหน้าที่ความรับผิดชอบสูงยิ่งขึ้น ดังนั้น การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลครั้งนี้ นอกจากจะสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลแล้ว ยังทำให้คุณภาพชีวิตของข้าราชการทหารชั้นผู้น้อยดียิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการโดยรวมของกระทรวงกลาโหมอย่างแท้จริง เสร็จแล้วผู้แทนนายทหารใหม่ กล่าวขอบคุณและมอบพวงมาลัยแด่นายกรัฐมนตรี โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นายทหารใหม่ โดยได้ชื่นชมกระทรวงกลาโหมที่ได้ให้ความสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าในการรับราชการของกำลังพลชั้นผู้น้อย ทั้งนี้กระทรวงกลาโหม ถือเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญ และมีหน้าที่หลักในงานด้านความมั่นคง ที่จะต้องปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ขณะเดียวกัน เมื่อมีเหตุการณ์ไม่ปกติ หรือมีภัยพิบัติร้ายแรง กำลังทหารก็จะเข้าไปร่วมแก้ไขปัญหาและบรรเทาทุกข์ของประชาชน เช่น เมื่อคราวมหาอุทกภัยครั้งที่ผ่านมา จนกระทั่งเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย กำลังทหารก็ช่วยฟื้นฟูบ้านเรือนราษฎรตลอดจนถนนหนทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ทั้งนี้ทหารนอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์แล้ว สิ่งที่สำคัญยิ่งไปกว่าคือ จะต้องเป็นผู้มีอุดมการณ์ มีความเสียสละ และมีความรับผิดชอบ เพื่อความสงบสุขของบ้านเมือง ดังนั้น การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้วางนโยบายให้นายทหารชั้นประทวน ที่อายุ 55 ปีขึ้นไป ได้เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรนั้น เพื่อตอบแทนคุณความดีในการทำงาน รวมถึงเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลชั้นผู้น้อย อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานและคุณภาพชีวิตในภาพรวมของกระทรวงกลาโหมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ข้าราชการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีขวัญกำลังใจในการพัฒนาให้งานของราชการมีคุณภาพต่อไป -------------------------- กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก วิไลวรรณ/รายงาน
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีแสดงความยินดี นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีแสดงความยินดี Reviewed by Sopheap Chhin on 11:02:00 PM Rating: 5

No comments:

udoo-24. Powered by Blogger.