เกี่ยวกับรัฐบาล

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม กปร. ย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาประเทศ พร้อมให้ขยายผลโครงการฯ ไปสู่ประชาชน-อนุมัติงบประมาณ 922,603,300 บาทให้หน่วยงานดำเนินงาน 49 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันนี้ (2 เม.ย.56) เวลา 10.00 น. ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ครั้งที่ 1/2556 โดยมีคุณจันทนี ธนรักษ์ รองราชเลขาธิการ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรง
ไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายแพทย์ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายแพทย์ทศพร เสรีรักษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

ภายหลังการประชุม โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงผลการประชุมที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ว่า นายกรัฐมนตรีได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยวันนี้รัฐบาลได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีโครงการอันเนื่องพระราชดำริรวมจำนวน 4,350 โครงการ รัฐบาลและคณะกรรมการ กปร. จะได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทุกโครงการ โดยรัฐบาลต้องการให้มีการนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาขยายต่อในส่วนของจังหวัดและชุมชนต่อไป ซึ่งในหลาย ๆ โครงการนั้นรัฐบาลหวังว่าคณะกรรมการ กปร. จะบูรณาการในพื้นที่ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและท้องถิ่นเพื่อให้มีการขยายผลโครงการ ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและให้ประชาชนในชุมชนสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการประกอบอาชีพให้เลี้ยงตัวเองได้ ซึ่งรัฐบาลจะทำงานร่วมกับคณะกรรมการ กปร. ในการขยายผลโครงการไปยังกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ในวาระเพื่อพิจารณา ที่ประชุมได้พิจารณาการสนับสนุนงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2556 ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบสนับสนุนงบประมาณจากงบกลาง ประจำปีงบประมาณ 2556 รวม 922,603,300 บาท ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวม 49 โครงการ ใน 4 ประเภทโครงการ ประกอบด้วย 1. โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ จำนวน 31 โครงการ วงเงินไม่เกิน 533,037,840 บาท 2. โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 9 โครงการ วงเงินไม่เกิน 28,798,750 บาท 3. โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ จำนวน 1 โครงการ วงเงินไม่เกิน 303,000,000 บาท 4. โครงการพัฒนาด้านบูรณาการและอื่น ๆ จำนวน 8 โครงการ วงเงินไม่เกิน 57,766,710 บาท

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมพิจารณาการเรื่องการขับเคลื่อนขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 6 แห่งทั่วประเทศ ได้ดำเนินการประมวลองค์ความรู้ที่ดีของศูนย์ศึกษาฯ มาจัดทำเป็นหลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 93 หลักสูตร โดยมีเป้าหมายการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรที่สนใจในพื้นที่ศูนย์ศึกษาฯ เป็นหลัก และที่ผ่านมาสำนักงาน กปร. ได้มีนโยบายเพิ่มช่องทางการขยายผลของศูนย์ศึกษาฯ โดยดำเนินงานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอยู่ในจังหวัดที่ตั้งของศูนย์ศึกษาฯ แต่ละแห่งได้รับทราบหลักสูตรการฝึกอบรม 93 หลักสูตรของศูนย์ศึกษาฯ และได้ดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติในลักษณะของการนำร่องไปแล้ว 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรที่สนใจ ขยัน มีความต้องการที่จะพัฒนาความรู้ เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ด้านการพัฒนาในศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทั้ง 6 แห่ง โดยศูนย์ศึกษาฯ มีความพร้อมด้านองค์ความรู้ วิทยากรถ่ายทอดความรู้ สถานที่อบรมศึกษาดูงาน พร้อมที่พัก และปัจจัยการผลิตที่จะสนับสนุนแก่ผู้เข้าอบรม พร้อมกับให้มีการประสานความร่วมมือกับกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้สู่สื่อมวลชนในท้องถิ่น เพื่อนำองค์ความรู้ขยายผลไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นต่อไป

2. การขยายผลการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน สำนักงาน กปร. ในฐานะหน่วยงานหลักในการขยายผลการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเกษตร ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม และภาคการศึกษา ได้ดำเนินการวางแผนงานขยายผลแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ใน 3 ระดับ คือ 1) ระดับเผยแพร่ 2) ระดับจัดองค์ความรู้ 3) ระดับสร้างเครือข่าย โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พิจารณาการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการศึกษาดูงานในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้กว้างขวางขึ้น โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในงานพัฒนาชุมชนและคนในท้องถิ่นต่อไป

3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยในปีงบประมาณ 2556 สำนักงาน กปร. จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในลักษณะการพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการ โดยจะดำเนินการในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวม 16 จังหวัด เพื่อระดมความคิดร่วมกันในระดับจังหวัดและในระดับพื้นที่ ทั้งภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาและกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อให้ทราบถึงปัญหา สาเหตุที่ทำให้การใช้น้ำไม่เต็มประสิทธิภาพและนำไปสู่การแก้ไขโดยเน้นให้ราษฎรมีส่วนร่วม โดยในเรื่องนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการขับเคลื่อนในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารแหล่งน้ำขยายผลสำเร็จสู่กลุ่มผู้ใช้น้ำ โดยการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น้ำ ต่อไป

“ นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่ประชาชน โดยให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริแต่ละแห่ง ให้ความรู้กับประชาชนในจังหวัดใกล้เคียง พร้อมประสานให้กระทรวงมหาดไทยคัดเลือกตัวแทนประชาชนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมศึกษาดูงาน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ โดยในปีนี้จะมีการจัดนิทรรศการเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2 งาน ได้แก่ การจัดนิทรรศการภายใต้ชื่อ "ดิน น้ำ ลม ไฟ" ในวันที่ 20 เมษายน 2556 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี และในเดือนกรกฎาคม ที่กองทัพไทยจะจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติรับทราบใน 3 เรื่องคือ 1. การอนุมัติงบประมาณ กปร. ที่ผ่านมาในภาพรวม โดยในปีงบประมาณ 2555 กปร. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (งบกลาง) เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 2,300 ล้านบาท รวมกับงบประมาณกันเหลื่อมปี จำนวน 77.25 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 2,377.25 ล้านบาท ซึ่งสำนักงาน กปร. ได้พิจารณากลั่นกรองวิเคราะห์แผนงาน/โครงการเสนอ กปร. พิจารณาอนุมัติงบประมาณให้หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อดำเนินงานสนองพระราชดำริ รวมทั้งสิ้น 269 โครงการ วงเงิน 2,367. 97 ล้านบาท 2. สรุปจำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งแต่มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นแห่งแรกเมื่อปี 2495 จนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2555 มีจำนวนทั้งสิ้น 4,350 โครงการ แยกการกระจายตามรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ 1,660 โครงการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,088 โครงการ ภาคใต้ 822 โครงการ ภาคกลาง 766 โครงการ และไม่ระบุภาค 14 โครงการ 3. การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญ ประกอบด้วย โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6 แห่ง โครงการหลวง โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ-------------------------------------กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก

วิมลมาส รัตนมณี รายงาน

เกี่ยวกับรัฐบาล เกี่ยวกับรัฐบาล Reviewed by Sopheap Chhin on 11:05:00 PM Rating: 5

No comments:

udoo-24. Powered by Blogger.