สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ยกย่องนายกรัฐมนตรีมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสตรีให้มีโอกาสทางสังคมมากยิ่งขึ้น

วันนี้ (2 เม.ย. 56) ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นายทศพร เสรีรักษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร้อยโทหญิง สุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง เพ็ญศรี พิชัยสนิธ นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้ร่วมกันแถลงข่าวภายหลังที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้นำคณะเข้าพบนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล “ผู้หญิงแห่งปี 2556” เนื่องในโอกาสวันสตรีสากลปี 2556 ซึ่งถือเป็นรางวันอันทรงเกียรติที่มอบให้แก่สตรีและบุรุษที่ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาสถานภาพและบทบาทสตรีไทยที่ได้ให้การเกื้อหนุนในเชิงนโยบาย

การมอบรางวัลในครั้งนี้ ทางสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้พิจารณาแล้วว่า นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ที่เหมาะสมกับรางวัลผู้หญิงแห่งปีเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสตรีอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นนโยบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมในการส่งเสริมสถานภาพสตรี พร้อมทั้งปัญหาสุขภาวะและความรุนแรงต่อผู้หญิง อีกทั้ง โครงการต่อยอด “ศูนย์พึ่งได้” โดยการ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม (One Stop Crisis Center) เพื่อให้เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ถูกกระทำความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและเป็นระบบ โดยความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการต่างๆ ซึ่งภาครัฐจะช่วยในการดูแลปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงในภาพรวมให้มีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังมีบทบาทในการสนับสนุนให้ผู้หญิงมีบทบาททางการเมือง โดยมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้สัดส่วนสมาชิกที่มาจากหมู่บ้านเป็นผู้หญิงและผู้ชายอย่างเท่าเทียมกัน

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณทางสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ที่มอบรางวัลดังกล่าวให้ พร้อมกล่าวว่า รัฐบาลได้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขึ้น เพื่อส่งเสริมสถานภาพของผู้หญิง การพัฒนาบทบาทสตรีในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยสร้างความเป็นผู้นำให้กับผู้หญิงและส่งเสริมให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศมากขึ้น พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเชิญชวนสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานของรัฐ และองค์กรทางสังคมอื่นๆ ในการช่วยเหลือผู้หญิง เด็ก และเด็กที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งถือเป็นการต่อยอดการทำงานในอนาคต

สำหรับการมอบรางวัลสตรีแห่งปี 2556 ทางคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้จัดให้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น “ผู้หญิงแห่งปี” และ “ผู้ชายแห่งปี” ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และเอื้อต่อการเสริมสร้างสถานภาพของผู้หญิงและความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ซึ่งเป็นแบบอย่างให้แก่ทุกคนไม่ว่าหญิงหรือชายในการที่จะเจริญรอยตามได้ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการเสริมสร้างสถานภาพของผู้หญิง/ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 2) มีผลงานที่ทำให้สังคมได้รับประโยชน์ที่เกี่ยวกับสถานภาพผู้หญิง/ความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย 3) มีผลงานที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีต่อสถานภาพของผู้หญิง และ/หรือความเสมอภาคระหว่างหญิงและชายในอนาคต 4) ได้รับการยอมรับของสังคมต่อตัวบุคคลและผลงาน***************************

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก

ชมพูนุท / รายงาน

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ยกย่องนายกรัฐมนตรีมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสตรีให้มีโอกาสทางสังคมมากยิ่งขึ้น สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ยกย่องนายกรัฐมนตรีมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสตรีให้มีโอกาสทางสังคมมากยิ่งขึ้น Reviewed by Sopheap Chhin on 11:08:00 PM Rating: 5

No comments:

udoo-24. Powered by Blogger.